Szakkörök


 Iskolánkban számos szakkör működik, melyek közös tulajdonságai:
Ezek a szakkörök heti rendszerességgel évek óta hatékonyan működnek. Ezt bizonyítják a különböző versenyeken elért szép eredményeink is.

[ ROBOTIKA
[ ANGOL NYELV [ ZÖLDEK [ KÉZMŰVES [ MATEMATIKA [ TERMÉSZETTUDOMÁNYI[ RAJZ ]
 
ROBOTIKA SZAKKÖR

A világ rohamléptékben gyorsul és változik, rengeteg gép és technológia vesz körbe minket. Jönnek az önvezető autók, bővül a programozással kezelhető rendszerek száma, amelyeknek használatához érteniük kell a jövő nemzedékének. A digitális eszközökön felnövő gyermekek számára meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy felfedezzék a számítógép, a virtuális tér és a valós gyakorlati problémák közötti összefüggéseket, hogy gyakorlatot szerezzenek a valós, gyakorlati problémák megoldásában, mindezt játékosan fejlesztő módon.
A 2019-2020-as tanévben ezért is hoztuk létre a ROBOTIKA szakkört.
A robotika többek között fejleszti a kreativitást, a logikai készségeket, az algoritmikus gondolkodást, a finommotorikus készségeket, a csapatmunkát, a kommunikációs készséget, és a problémamegoldó készséget is.
Alsó és felső tagozatos tanulóink számára több különböző típusú programozható robot áll rendelkezésre.


ANGOL NYELVI SZAKKÖR

Iskolánkban a 3. évfolyam számára szervezünk angol szakkört, melyre a sok jelentkezés miatt általában két csoportot is indítunk. A foglalkozásokat heti egy-egy órában tartjuk. A szakkör keretein belül a tanulók megismerkednek az angol nyelv alapjaival, így év végére képesek lesznek egyszerű mondatok alkotására is, mellyel bátrabban kezdenek hozzá a 4. évben már kötelező tantárgyként bemutatkozó idegen nyelv tanulásához. A korszerű, interaktív eszközökkel és projektorral is felszerelt nyelvi labor, a számítógépek és egyéb segédanyagok (feladatlap, könyv, magnó) használatának elsajátítása, mind hozzájárulnak a tanuláshoz és az órák színesebbé tételéhez.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Szakköreinkben a felsős tanulók is gyarapíthatják ismereteiket. Ezeken a foglalkozásokon készítjük fel őket a városi, megyei, illetve országos versenyekre, a nyelvvizsgákra, a továbbtanulásra. Változatos módszerekkel, digitális és interaktív tananyagok segítségével fejlesztjük tanulóink beszédkészségét, nyelvtani tudásukat. Évek óta pozitív visszajelzéseket kapunk a középiskoláktól, hiszen tanulóink ott a haladó nyelvi csoportokban is kiválóan megállják a helyüket.
"ZÖLDEK"  SZAKKÖR

Ez a szakkör azoknak a tanulók szerveződik, akik fontosnak tartják a környezetvédelmet, akik szeretik az állatokat, érdeklődnek a természet szépségei iránt. De nemcsak érdeklődnek, hanem tesznek is a környezetük megóvása érdekében, és ösztökélik társaikat, szüleiket, ismerőseiket is ennek megvédése céljából. Az iskola programjában meghirdetett Jeles napok rendezvényein élen járnak, szervezésükben feladatot vállalnak. Megemlékezünk a jeles napokról pl.: (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja.)

A szakkör igyekszik minél több város által szervezett környezetvédelmi programokba bekapcsolódni, az E-misszióval szoros kapcsolatot kialakítani, a Főiskola Botanikus kertjébe, az Állatparkba lehetőségeinkhez képest évente kirándulást szervezni.

A Zöldek szakkör céljai:
  • A tanulók tudják, hol milyen veszélyek fenyegetik környezetünket, s rajta keresztül az embert.
  • Törekedjenek otthonuk egészségesebbé, szebbé tételére.
  • Tudjanak takarékoskodni a vízzel, az energiával.
  • Hasznos anyagok szelektív gyűjtése. Szárazelem gyűjtésben 2008-ban városi III. helyezést értünk el.
  • Ismerjék az anyagok újrahasznosítási módjait.
  • Ismerjék fel a parlagfüvet, annak károsító hatását tudják, írtsák környezetükben.
  • Ismerjék természeti értékeinket és tudják védeni azokat.
  • Kapcsolaot tarunk az E-misszióval, előadót hívunk meg, propaganda anyagot ismerünk meg.

KÉZMŰVES SZAKKÖR

A kézműves szakkörre az alsó tagozaton minden osztályból járnak gyerekek. 
A manuális tevékenység célja a gyerekek kreativitásának, kézügyességének, képzelőerejének fejlesztése játékos formában. A gyerekek élmény- és fantáziavilágának; tér, forma és színképzetének szabad önkifejezése valósul meg a kötetlen foglalkozásokon. A jó hangulatú beszélgetések, együttes munka során barátságok szövődnek.
A tevékenykedés során együttműködési készségük fejlődik, örülnek egymás sikeres munkáinak; segítenek társaiknak; elfogadják a másik ötleteit, javaslatait. Esztétikai érzékük alakul. A különböző munkafolyamatok során megismerkednek a természetes anyagok eredetével, tulajdonságaival és megmunkálhatóságával. Megismerik a népművészet és a népi hagyományok egyes területeit, régi kézműves mesterségeket. Népdalokat, népi játékokat tanulhatnak. Elsajátítják a különböző eszközök használatát. Megfigyelik a munkafolyamatok lépéseit, azok betartásával jutnak el a kész alkotásig. Az anyagok megmunkálása során praktikus fogásokat sajátítanak el.

MATEMATIKA SZAKKÖR

Célunk a matematika iránti érdeklődés felkeltése, a tárgy megszerettetése, a matematika nyelvezetének elsajátíttatása, a logikus gondolkodásra nevelés, a problémamegoldás fejlesztése.
Kiemelt terület a tehetséggondozás, a versenyekre való felkészítés és a gyerekek összetartása, a csapatszellem fejlesztése. Minden évfolyamon több városi, megyei és országos versenyen indulnak a tanulók októbertől júniusig. A szakkörökön a tehetséggondozást és a differenciált képességfejlesztést változatos módon, különböző oktatási formák és módszerek alkalmazásával oldják meg a pedagógusok.
Általában a matematika tagozatos osztályokból tevődik ki a létszám, de van olyan évfolyam, ahol a többi osztályból is jelentkeztek gyerekek. Ezek a szakkörök heti rendszerességgel, s állandó gyereklétszámmal évek óta hatékonyan működnek. Ezt bizonyítják a különböző versenyeken elért igen szép eredmények is.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKKÖR

A szakkörön azok a 7-8. évfolyamos diákok vesznek részt, akik érdeklődnek a természettudományi tárgyak iránt és szeretik a gyakorlatban is megtapasztalni a biológia és kémia órán tanultakat. A kísérletező szakkör célja a laboratóriumi eszközök megismerése, használata és egyszerű kémiai vizsgálatok elvégzésben való jártasság megszerzése. A diákok megtanulják a mikroszkóp szakszerű használatát, amellyel saját készítésű metszeteket is képesek megvizsgálni. Az ünnepek közeledtével a sütés-főzés kémiájával ismerkedünk meg. A jól felszerelt konyhában mindig nagyon finom végeredmény készül. Örömmel veszünk részt Nyíregyháza oktatási intézményei által szervezett ismeretterjesztő rendezvényeken. A versenyekre való felkészülés mellett időt fordítunk az új tanulási módszerek elsajátítására és a játékra is.  A szakkörös tanulók közreműködésével évente kétszer kísérletek délutánját tartunk az alsóbb évfolyamos iskolatársaknak.RAJZ SZAKKÖR

Iskolánk rajzszakkörét 4-8. osztályos tanulók részére szervezzük. Heti egy alkalommal két órában tartjuk a foglalkozásokat. A szakkör keretében készülünk a különböző rajzpályázatokra, új technikai eljárásokat ismerhetnek meg itt a gyerekek és lehetőséget teremtünk számukra legalább egy alkalommal kiállítás vagy tárlatlátogatásra is.
A szakkör elsődleges célja a tehetséggondozás, de lehetőséget biztosítunk azok számára is, akik nem elsősorban a tehetségük, hanem a rajz, a rajzolás iránti szeretetük miatt akarnak a szakkör tagjai lenni.