TÁMOP-3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás

Kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése intézményünkben

CÉLJAINK:

 • Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése.
 • A projektben részt vevő pedagógusok továbbképzéseken sajátítsák el a legkorszerűbb módszertani-metodikai ismereteket, és ezeket alkalmazzák munkájukban.
 • Eszközparkunk modernizálása, az oktatásban elterjed a infokommunikációs technikák alkalmazása.
 • Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, kooperatív tanulási technikák alkalmazása, a projektmódszer, témahét megszervezése.
 • Tanulóink ismereteinek multikulturális és interkulturális tartalmakkal való kiegészítése.
 • A projektben részt vevő pedagógusok innovatív tevékenysége az egész nevelőtestület tevékenységére pozitív hatást gyakoroljon.
 • Célunk, hogy ez minél jobban kiteljesedjen, és több tanulócsoportnál is megvalósuljon az új típusú tanítási és tanulási technikák alkalmazása.


A nevelő-oktató munka során kiemelten figyelembe kell venni:

 • az egyéni képességeket
 • az azonos esélyek biztosítását
 • az integrációs nevelést
 • az önálló intézményi innovációt
 • a készségközpontú oktatást
 • az új, korszerű oktatási programok bevezetését
 • a kulcskompetencia-területek fejlesztését

 
KULCSKOMPETENCIÁK:

Szövegértés-szövegalkotás kompetencia
Az évek során a gyermekek egyre növekvő terjedelmű és bonyolultságú szövegekkel találkoznak, azonban ezek elemző feldolgozásához, befogadásához segítségre van szükségük. Hasonló segítségre van szükségük a szóbeli és írásbeli szövegalkotás terén is.

A javasolt fejlesztés várható hatásai:
A szövegértés tanításának egyik módszere a kommunikáció, hiszen a feladatmegoldások, az ellenőrzés, az értékelés folyamatos eszmecserét feltételeznek a tanár és a tanulók között. A szövegértés-szövegalkotás gyakorlása minden műveltségterület feladata. Kívánatos, hogy a foglalkozások megszervezésének alapját az egyéni tempó, képességek, problémák képezzék. Célunk, hogy feloldja az olvasási kudarcok által okozott szorongásokat. A kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait meg kell őrizni és tovább fejleszteni. Az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, új utakat keresve a tanulók kommunikációs kultúrájának eredményesebb fejlesztéséhez.

Matematikai-logikai kompetencia
Cél, hogy élet közelbe lehessen hozni az elvont matematikai ismereteket, a matematikai logika más tartalmi területeken aló felhasználásával eredményesen tudják fejleszteni a tanulók problémaazonosító és megoldó képességeit, és fel tudják használnia matematika eszköztárát a legkülönfélébb hétköznapi jelenségek modellezésére.

Idegen nyelvi kompetenciák
Ezen a területen a szövegértés és szövegalkotás idegen nyelven szóban és írásban, a kommunikációs szándékok megértése és érthető kifejezése, valamint az adott idegen nyelvhez kapcsolódó szociolkultúrális ismeretek és azok alkalmazásának fejlesztése a cél. Ezzel lehetővé válik az azonos területen belüli differenciált képességfejlesztés, egyéni ütemű haladás biztosítása és az összefüggések hatékonyabb feltárása.

Infokommunikációs technológiák kompetencia
Az IKT ismerete és használata a munkaerőpiac egyes területein alapvető követelmény, más területein esélynövelő tényező. Az IKT kompetenciák jelentik egyrészt az eszközjellegű informatikai alkalmazások ismeretét, másrészt azok kreatív használatát a munkavégzés során és a hétköznapi életben egyaránt. Az IKT módszerek megjelenése lehetőséget teremt egy átfogó módszertani megújulásra, alkalmazásuk során elkerülhetetlen, hogy átgondolják a pedagógusok a tananyagot, a fejleszteni kívánt készségeket, átszervezzék a megtanítandó információkat. Elősegíti a NAT célkitűzéseinek megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását.

Digitális készségek fejlesztése:
A digitális tartalmak, taneszközök iskolai oktatásban való használatát elősegítő fejlesztés. A program végére a tanórai tevékenységek 25%-a IKT eszközök bevonásával és segítségével valósul meg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------