A nevelő-oktató munka jellemzői

Az oktatás-nevelés első szakaszában fő feladatunknak tartjuk az alapkészségek fejlesztését. A második szakaszban az egyéni képességek kibontakoztatására törekszünk, és arra, hogy biztos tudással kerüljenek tanítványaink a középfokú intézményekbe.

Iskolánk kiemelten kezeli a matematika - informatika oktatását, a testi nevelést, a környezettudatos nevelést és az idegen nyelvi képzést. Ezeken a területeken évfolyamonként egy-egy osztályban emelt szintű oktatás folyik. A kiemelkedő tehetségű tanulókkal differenciáltan foglalkozunk, tantárgyi versenyekre készítjük fel őket. Az elmúlt húsz év versenyeredményei bizonyítják munkánk hatékonyságát. Figyelmet fordítunk tanítványaink gyógytestnevelési ellátására is.

Nevelőmunkánkat a gyermekközpontúság jellemzi. Örök erkölcsi értékek és humánus magatartásminták megerősítésével formáljuk a személyiségüket. A tanulói közösségek erősítésével fejlesztjük a gyermekek önismeretét, együttműködési készségét. Gondot fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelésére.

 

Küldetésnyilatkozat


A mai kor magas elvárásokat állít a gyermekek elé. Arra törekszünk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók ne csak biztos tudással legyenek felvértezve, hanem jólnevelt, magabiztos, mások értékeit megbecsülő személyiségekké váljanak. Az önismeret és a személyiség formálása mellett különös gondot fordítunk a nemzeti értékeink megbecsülésére is. Szemünk előtt tartjuk a költő tanácsát:


"Jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat."

 / József Attila /


Az iskola küldetésnyilatkozata koherens a törvényi előírásokkal, miszerint:"Olyan iskolát szeretnénk a Virág utcán, ahol a partnerekkel együttműködve, a biztos alapismeretek nyújtásán túl, a XXI. század követelményeinek megfelelő emelt szintű képzéssel, önművelődésre, kultúrált viselkedésre képes, testi, lelki harmóniában élő kreatív személyiségeket formálunk, és ezt a folyamatot színes iskolai programok teszik teljessé."